Szanowny gościu możesz zalogować się lub założyć konto.
Twój koszyk jest pusty!
Hot line Infolinia
+48 603 526 756

Polityka prywatności regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.syrmed.pl

2.      Sklep Internetowy działający pod  adresem www.syrmed.pl prowadzony jest przez Huberta Syrek prowadzącego działalność gospodarczą pod       firmą "SYRMED" Aparatura i Sprzęt Medyczny Hubert Syrek, adres: Krężna 109, 97 - 371 Wola Krzysztoporska, NIP 7311687149, REGON 472922685,

3.      Sprzedaż w sklepie internetowym, o którym mowa w ust. 2 odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą.

4.      Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5.      Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

6.      Do złożenia zamówienia Klienta przez Internet konieczne jest:

1.      dysponowanie systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową - Internet Explorer (wersja 7.x lub nowsza), Firefox (wersja 3.x lub nowsza), Google Chrome (4.x lub nowsza), Opera (7.x lub nowsza) lub Safari (5.x lub nowsza). Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę www.syrmed.pl wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie oraz dla celów statystycznych;

2.      posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

 

7.      Dane Klienta

1.      Firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

8.      Polityka ochrony prywatności

1.      Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów.

2.      Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

 

 

9.      Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.      Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.syrmed.pl

2.      Zamówienie składa się poprzez dodanie produktu do „Koszyka”, naciśnięcie przycisku „Zamów” a następnie przejście 6 kroków. Kliknięcie "Potwierdź zamówienie" w ostatnim kroku oznacza złożenie zamówienia.

3.      Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Firma prześle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie zawartej transakcji oraz jej warunków. W przypadku braku towaru nie wynikłego z winy Sprzedawcy Firma w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o tym fakcie osobną wiadomością mailową.

4.      Cena produktu podana w zamówieniu wiąże Firmę i pozostanie niezmienna do czasu potwierdzenia przez Firmę zawartej transakcji.

10.  Sposób i termin zapłaty

1.      Zapłata za dokonany zakup uiszczana jest na podany rachunek bankowy Firmy lub przy odbiorze towaru. O sposobie zapłaty decyduje Klient przy składaniu zamówienia.

2.      Jeżeli Kupujący wybiera opcję Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

11.  Ceny towarów i koszty przesyłki

1.       Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.       Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki

3.       Ostateczny koszt przesyłki zostaje wyliczony przez system podczas składania zamówienia.

 

12.  Dostawa towarów

1.      Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej jest możliwa tylko po przedpłacie na konto Firmy całej należności wynikającej ze złożonego zamówienia

3.      Zrealizowanie zamówienia następuję z chwilą dostarczenia zamówionych produktów do Klienta.

 

13.  Zwrot towarów

1.      Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Konsument, w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu towaru kupionego w sklepie internetowym.

2.      Konsument to Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 1. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 13 ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać na adres: Krężna 109, 97 - 371 Wola Krzysztoporska, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania 10 dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 13 ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: Krężna 109, 97 - 371 Wola Krzysztoporska.
 3. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w takim stanie, w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu).
 4. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane przez Klientów do Firmy niezwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń, jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki.
 7. Zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie – spisanie protokołu potwierdzającego powstanie uszkodzeń.
 8. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.
 9. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Operatora usług pocztowych w momencie dostarczenia przesyłki w formie pisemnej.
 10. Brak spisania protokołu podczas zgłaszania szkody skutkuje przejęciem odpowiedzialności za odebraną przesyłkę przez Kupującego i brakiem możliwości zgłaszania roszczeń do Firmy.

14.  Warunki reklamacji

1.      Reklamacje należy składać pisemnie na adres:"SYRMED" Aparatura i Sprzęt Medyczny Hubert Syrek, adres: Krężna 109, 97 - 371 Wola Krzysztoporska lub pocztą elektroniczną na adres e – mail syrmed@syrmed.pl

2.      Reklamacja winna zawierać możliwie dokładny opis niezgodności lub wady. Składając reklamację należy dostarczyć do Firmy oprócz zgłoszenia reklamacyjnego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu.

 1. Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Firma naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

15.  Zablokowanie konta Klienta

1.      Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników oraz który łamie postanowienia Regulaminu.

2.      Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.

 

16.  Prawa autorskie

1.      Wszystkie produkty prezentowane na stronie http://syrmed.pl/ znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez Firmę lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.

 

17.  Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176)

2.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2014

3.      Regulamin jest dostępny pod adresem www.syrmed.pl